Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Toepassingsgebied

U bezoekt een website van ‘Belgische Bouwmaterialen Producenten’ v.z.w (afgekort ‘BMP’ of ‘BMP-PMC’) gevestigd te Vorstlaan 68 bus 15, 1170 Brussel (België) en ingeschreven onder BE 0453 269 518 (hierna: “BMP-PMC”).
Door deze website te bezoeken, bevestigt u dat u deze gebruiksvoorwaarden hebt gelezen en begrepen.

Inhoud

BMP-PMC brengt u via deze website op de hoogte van zijn organisatie en de producten en diensten die BMP-PMC aanbiedt.
BMP-PMC behoudt zich het recht voor om deze website en de inhoud ervan te allen tijde te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.
We hebben veel zorg besteed aan de inhoud van deze website. BMP-PMC garandeert echter niet dat de informatie nauwkeurig, betrouwbaar en actueel is of geschikt voor enig doeleinde.
Deze website kan links naar externe websites bevatten. Wanneer u op deze links klikt, verlaat u onze website. Hoewel BMP-PMC zelf de link kan hebben aangemaakt of toegestaan, betekent dit niet dat BMP-PMC de inhoud van de externe websites goedkeurt of de derde ondersteunt. BMP-PMC heeft geen zeggenschap over de inhoud van de gekoppelde websites en draagt er geen verantwoordelijkheid voor. BMP-PMC aanvaardt geen aansprakelijkheid voor externe websites, hun inhoud of functies.

Intellectuele eigendom

De website en de onderdelen ervan (tekst, logo’s, merken, handelsnamen, lay-out, afbeeldingen, foto’s, video’s, illustraties en andere onderdelen die op de website staan) worden beschermd door intellectuele-eigendomsrechten. BMP-PMC verbiedt u om op eender welke manier enige van deze onderdelen, gedeeltelijk of in een gewijzigde vorm, te gebruiken, te reproduceren, weer te geven, bekend te maken, te verwijderen, aan te passen enz. zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BMP-PMC.

Gegevensprivacy

Raadpleeg onze privacyverklaring.

Aansprakelijkheid

BMP-PMC kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van deze website (bv. computervirussen, beschadigde bestanden, verlies van programma’s of andere gegevens, indirecte schade, gederfde winst enz.). BMP-PMC kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor eender welke dienstonderbrekingen of voor enige schade die voortvloeit uit deze onderbrekingen.

Toepasselijk recht

Deze website is onderhevig aan het Belgische recht, zonder rekening te houden met bepalingen inzake wetsconflicten. Alle geschillen met betrekking tot deze website vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brugge.